2016
AIKAANSAANNOKSIA JA TEKEMISIÄ VUOSIEN VARRELTA

JOS ENSIN TEET SITÄ, MIKÄ ON TARPEEN JA SITTEN SITÄ, MIKÄ ON MAHDOLLISTA TEETKIN YHTÄKKIÄ SITÄ, MIKÄ ON MAHDOTONTA Näin ajatteli Fransiskus Assisilainen, näin olen alkanut ajatella minä ja toivottavasti myös sinä - yhdessä saamme muutettua huomisen valoisammaksi ja elämän merkitykselliseksi niillekin, jotka kamppailevat arjen vaikeuksissa ja joiden elämänusko uhkaa hiipua. Jokaiselle kuuluu hyvä elämä!

Vuosien 2013- Laihian vs.perusturvajohtaja-aikana

Ikääntyneiden asumisyksikön hoitomitoituksen nostaminen AVIn edellyttämälle tasolle

Vanhustenkotiyhdistyksen palvelutuotannon muutosprosessin toteuttaminen

Perusturvan systemaattisen kustannusseurannan aloittaminen

Johtamisen kehittäminen: toimenkuvat, säännölliset lähiesimiespalaverit

Henkilöstön osaamiskartoituksen tekeminen

Perhetyöntekijämäärän nelinkertaistaminen, nepsyosaamisen saaminen perhetyöhön

Lapsiperheiden matalan kynnyksen avun mahdollistaminen ilman LSasiakkuutta

Asiakas- ja perhekeskeisen monialaisen toimintakäytännön aloittaminen

Työllistymissosiaaliohjaajan viran perustaminen

Sosiaalityön virkojen pysyvä täyttö, viranhaltijoilla kelpoisuudet

Omaishoidon määrärahan kaksinkertaistaminen 2013-> 2014, kriteerien ja maksuluokkien aikaansaaminen

Monialaisen toimintatavan kehittäminen -> sosiaalityön/neuvolatyöntekijöiden säännölliset palaverit, perhetyön ja koulujen yhteistyö

Kotipalvelun henkilöstömäärän vahvistaminen, tiimityön kehittäminen, yöpartion aloitus

Ikäneuvoston toiminta, toimintasääntö, yleisötilaisuudet

Paikkatilanneseurannan aloittaminen

Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivien vähentyminen ( 2013 368 pv, 2014 85 pv)

Ohjeistukset: HEAohje, Kuljetuspalveluohje, Toimeentulotuen soveltamisohje

Valinta uuteen terveys- ja hyvinvointijohtajan virkaan 3.2014

Vuosien 2009-2013 Kuortaneen perusturvajohtaja-aikana

Talousarviossa pysyminen ja samalla toiminnan kehittäminen ja painopisteen siirto avopalveluihin perustasoa vahvistamalla

Kehitysvammaisten asumiskoti LINNUNLAULUN saaminen ARA-rahoituksella

Vanhustenkotiyhdistyksen palvelutuotannon muutosprosessin toteuttaminen, tuotannon siirto kunnalle

Kotihoidon kehittäminen työntekijämäärän vahvistamisella

Asiakas- ja perhekeskeisen kotihoidon vahvistaminen

Omaishoidon vahvistaminen ja määrärahan kaksinkertaistaminen, virkistysvapaiden saaminen kahden työntekijän avulla

Synnyttäneiden perheiden kotiapusetelikäytännön aloittaminen, jokaiselle vauvaperheelle kaksi maksutonta puolen päivän työntekijäapua

Perhetyön kehittäminen

Yhteistyökumppaneiden verkosto, säännöllisen aamukahvikäytännön aloittaminen

Petun uutisten toimittaminen tiedonkulun parantamiseksi

Ikäihmisten OLOTILAn käynnistäminen2013

Kuntouttavan työtoiminnan edellytysten turvaaminen, kunnassa v. 2014 Suomen 3. pienimmät raipparahamenot/ asukas

Työhyvinvoinnin kehittäminen: henkilöstön tyhypäivien säännöllisyys, sairauslomien vähentyminen, uhka- ja vaaratilannelomakkeen teko/ seuranta

Vammaisneuvoston toimintavastuu, vammaispoliittisen ohjelman teko

Kotouttamisohjelman valmistuminen

Kuuusiokuntien turvallisuusohjelman työryhmäjäsenyys ja sihteeritehtävät

Väkivallasta turvallisuuteen, Kuusiokuntien lähisuhdeväkivaltaohjeen työryhmäjäsenyys

Sotejohtajien verkostoyhteistyö


VALTUUSTOALOITTEITA/ LAPUAN KAUPUNGINVALTUUSTO

VALTUUSTOALOITE/ YÖPARTION SAAMINEN KOTIHOITOON 27.3.2017

Kotihoito on asiakkaiden kodeissa tapahtuvaa kotipalvelua sekä kaikenikäisten kotisairaanhoitoa. Kotihoidon palvelut määritellään yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman avulla yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta vastaa asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja.

Kotihoito kohdennetaan paljon hoitoa ja hoivaa tarvitseville asiakkaille, pitkäaikaiseen tai lyhytaikaiseen avun tarpeeseen.

Erityisesti ikääntyneiden kotona selviytyminen edellyttää riittävää avun saantia vuorokauden ajasta riippumatta. Myös sairaalastakotiutunut saattaa tarvita tilapäisesti yöaikaista apua, samoin kotona saattohoidossa oleva iästä riippumatta. Lapualla ei yöaikaista apua ole saatavilla.

Ryhmä 11 esittää, että sekä hoidon parantamiseksi että kotona selviytymisen lisäämiseksi ja kustannushallittavuuden parantamiseksi Lapulla ryhdytään pikaisesti käynnistämään perusturvatoimen yöpartiotoimintaa

Ryhmä 11:n valtuutetut


VALTUUSTOALOITE/ TAAJAMAN KATUVALAISTUS 29.8.2016

Taajaman puutteellinen valaistus on aiheuttanut kaupunkilaisissa sekä turvattomuutta että vaaratilanteita. Riittävä ja oikein
ajoitettu katuvalaistus on merkittävä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja yksikin kaatuminen kuluttaa valaistuksesta suunnitellut säästöt.

Ryhmä 11 esittää, että taajaman katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistusta lisätään niin, että valaistus kytkeytyy hämärän myötä eikä tietyllä kellonlyömällä.

Ryhmä 11 valtuutetut


VALTUUSTOALOITE/ ALANKO-HANKKEEN TALOUSVAIKUTUSTEN JA RAKENTAMISEN ARVIOINTI 31.1.2016

Lapuan kaupunginvaltuuston Alanko-hanke on sekäkaavallisesti että talousvaikutusten arvioinnin osalta keskeneräinen. Kaavavalituksettulevat viivästyttämään rakentamista useiden vuosien päähän. Jos valtava investointi kaikesta huolimatta toteutetaan, kaupungin talous heikkenee merkittävästi. Valmisteilla olevat itsehallintouudistus ja soteuudistus tulevat

vähentämään Lapuan taloudellista liikkumavaraa rajusti. Suuri hanke tulee estämään käytännössä kaikki muut investoinnit useiden vuosien ajaksi. Koko valtuusto on yhtä mieltä siitä, että lapualaisten lasten on saatava asianmukaiset koulutilat
ja kuntalaisten palveluiden on oltava riittävät, mutta rakentamispäätös ei ollut valtuuston yhteinen tahto ja kuntatalousnäkymät ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan itsehallinto- ja soteuudistuksen myötä. Toteutuessaan hanke ajaa kaupungin talouden ja lapualaiset veronmaksajat merkittäviin vaikeuksiin, kuten alla olevat luvut osoittavat.

Kaupungin taloutta heikentävät pitkäkestoisesti liian suuren investoinnin lisäksi:

- pitkäaikaistyöttömyyden kustannusten pysyminen korkeina

- työllisyyden hoidon siirtyminen pääosin kunnanhoidettavaksi

- päivähoitotarpeen mahdollinen väheneminen jatkossa valtion linjausten myötä (nyt jo tyhjiä päivähoitopaikkoja, lisärakentamisen tarve?)

- soteuudistuksen myötä perusturvan henkilöstön siirtyminensotealueen työntekijöiksi

- verotulojen puolittuminen tuloverojen osalta sotealueen verotusoikeuden myötä

- valtionosuuksien vähentyminen yli puoleennykyisestä tulevalle sotealueelle kanavoitumisen myötä

- epätietoisuus Alangon hankkeen lopullisesta kustannusarviosta

- mm. liikennejärjestelyistä ja irtaimiston hankinnastaaiheutuvat lisäkulut

- kaikista muista investoinneista pidättäytyminen, jos yksi mammutti-investointi toteutetaan

- kaupungin väkiluvun kääntyminen laskuun

- kaupungin imagon ja päätöksentekokyvyn nyt jo pitkittynyt heikentyminen

- lainojen hoitokulujen mahdollinen kääntyminen kasvuun


Esitän, että

1. viipymättä selvitetään talousarvio- ja lainanhoitolaskelmat vuoden 2019 ja sitä seuraavien kolmen vuoden ajalta soteuudistuksen tämänhetkiset tiedossa olevat talousvaikutukset kunnan verotuloihin ja valtionosuuksiin huomioiden

2. vaihtoehtoiset talouden kannalta kestävämmät koulurakentamishankkeet selvitetään: lukio nykyisen lukion alueelle ja Sedun lähelle synergiaetujen maksimoimiseksi, alakoulurakentaminen Alangon alueelle, päiväkotirakentamisen tarveselvitys
ennen rakentamista

3. hanke arvioidaan ja tarvittavat rakentamispäätökset ja aikataulutus tehdään sekä talous- että tarvetietojen pohjalta

Ryhmä 11


VALTUUSTOALOITE/ Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotiin vietävät avopalvelut 25.10.2015

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntien /kuntayhtymien (myöhemmin

kuntien) on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluita (myöhemmin kotiin vietäviä avopalveluita). Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien
kuntoutuksesta (1184/1988) sekä asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988).

Kuntoutukseen ja kotiin vietäviin avopalveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien

1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti
rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Rintamaveteraanin aviopuolisolla ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa, vaan yhteisen kuntoutusjakson tulee olla rintamaveteraanin kuntoutuksen
tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen.

Valtiokonttorin mukaan Lapualla rintamaveteraaneja on vuonna 2015 47 veteraania, joista kuusi sotainvalidia ja

tukeen oikeutettuja 41. Vuonna 2014 Lapua palautti eli käyttämättä jäi 12 576, 68 €.

Esitämme, että Lapuan kaupunki ryhtyy aikailematta toimiin veteraanien kuntoutusmäärärahan käytön

järjestämiseksi kuntoutuspalveluiden ja kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden avulla niin, että yhtään rahaa ei vuonna 2015 eikä tulevina vuosina enää palauteta. Lisäksi esitämme, että Lapua turvaa kaupungin kustannuksella jokaiselle rintamaveteraanin aviopuolisolle subjektiivisen oikeuden päästä kuntoutukseen puolisonsa kanssa.

Ryhmä 11


VAPAAEHTOISTYÖ KOULUJEN KURSSIVALIKOIMAAN 16.12.2013

Esitämme, että sivistystoimi kehittää yhdessä perusturvatoimen ja järjestöjen sekä oppilaiden kanssa valinnaiset vapaaehtoistyön kurssit yläkoulun ja lukion kurssivalikoimaan. Vapaaehtoistyön kurssin sisältöinä voivat olla esimerkiksi osallistuminen ikäihmisten ja vammaisten ulkoilutuksen, harrastustoiminnan ja muun virkistystä ja hyvinvointia tuottavan yhteisen tekemisen ja yhdessäolon toteuttamiseen.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaperusteissa onyhtenä aihekokonaisuutena Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Aihekokonaisuuden yleisenä tavoitteena on kasvattaa oppilaista osallistuvia ja vastuuta kantavia kansalaisia. Konkreettisena tavoitteena on oppilaan osallistuminen lähiyhteisön, kotikunnan, yhteiskunnan ja elinympäristön yhteisen hyvän luomiseen yksilönä ja ryhmässä sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Koulun oman aktiivisen toiminnan lisäksi tällaista opiskeluympäristöä on hyvä kehittää yhteistyössä muiden yhteiskunnan toimijoiden, eri järjestöjen ja yritysten kanssa. Vapaaehtoistyön kurssien avulla kehittämisestä saadaan systemaattinen ja jatkuva, yhteistä hyvää ja oppilaiden vastuullisuutta lisäävä toimintamuoto.

Lapuan kaupunginvaltuuston Ryhmä 11, KD, PS, SDP, VAS


VALTUUSTOALOITE/ Seurantatiedot kaupungin sivuille 17.6.2013

Me RYHMÄ 11esitämme, että Lapuan kaupungin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydennetään jatkossa siten, että suoritteiden todelliset hinnat ovat näkyvissä ja toiminnan kustannuksia ja vaihtoehtoja on mahdollista seurata ja vertailla. Yksikkökustannukset on syytä laittaa näkyville myös kaupungin kotisivuille, jotta kaupunkilaiset saavat käsityksen todellisista kustannuksista ja niiden kehityksestä.

Lapuan kaupunginvaltuuston Ryhmä 11, KD, PS, SDP, VAS


VALTUUSTOALOITE/ ESTEETÖN LAPUA 22.4.2013

Me Kristillisdemokraatit esitämme uuden valtuustokauden alettua, että Lapuan kaupunkia kehitetään sekä ympäristön että toimintakäytäntöjen osalta yhdenvertaisemmaksi ja esteettömäksi jokaisen lapualaisen, myös vammaisen asua, elää, osallistua ja harrastaa seuraavin toimenpitein:

Vammaisneuvosto

Esitämme, että kaupunginhallitus tekee päätöksen vammaisneuvoston perustamisesta ja kutsuu koolle paikalliset vammaisjärjestöt ehdokkaiden nimeämiseksi. Neuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta ja neuvostossa tulee olla edustettuina vammaisten henkilöiden lisäksi myös kunnan luottamushenkilö(itä) sekä sihteerinä viranhaltija.

Vammaispoliittinen ohjelma

Esitämme, että kaupunginhallitus tekee päätöksen vammaispoliittisen ohjelman tekemisestä. Ohjelman tavoitteena on luoda vahva pohja ihmisoikeuksille, syrjimättömyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle päätöksenteon ja toiminnan työkaluna ja valmis ohjelma toimii eri hallintokuntien työvälineenä toimintojen kehittämisessä.

Invapysäköintipaikat

Esitämme, että Lapuan kaupungin omistamien rakennusten ja liikuntatilojen pysäköintipaikoista osa varataan invapaikoiksi ja merkitään asianmukaisesti liikkumisesteisen tunnuksin.

Kaupungintalo

Esitämme, että kaupungintaloon rakennetaan hissi liikuntarajoitteisten kulkemisen mahdollistamiseksi.

Ryhmä 11

VALTUUSTOALOITE 24.9.2012/ IKÄÄNTYNEIDEN MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapualla kehitetään ikääntyneiden kotona selviytymistä tukevia palveluita.

  1. Omaishoitajien jaksamista parannetaan ottamalla käyttöön omaishoitajien asiointihoito. Asiointihoito on satunnaista hoitoa tarvitsevien palvelu, joka vastaa joustavasti lyhytaikaiseen hoitotarpeeseen. Asioimistilanteita varten omaishoitaja sopii hoidettavan tuonnista osapäivähoitopaikkaan, hoitaja voisi käyttää palvelua tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin sopien. Asiointikerta olisi osa omaishoidon toteutusta ja sisältyisi omaishoitajan tukipalvelukokonaisuuteen.
  2. Uutena innovaationa kehitetään ikääntyneiden perhepäivähoito. Se mahdollistaa kotona selviytymisen ja lisää toimintakykyä niissä tilanteissa, joissa yksinäisyys, hoidon tai hoivan tarve vaikeuttavat selviytymistä ja kotona asumista.
  3. Matalan kynnyksen palveluita kehitetään soteuudistuksen mukaisesti, palveluiden tulisi olla kaupungin keskustassa saavutettavuuden maksimoimiseksi. KDn valtuustoryhmä esittää uudistuksen mukaisesti ajanvarausvastaanottojen lisäksi kehitettäväksi ajanvarauksettomia vastaanottopalveluita, joita olisi saatavana kuutena päivänä viikossa.

Lapuan kaupungin ikäpoliittisen ohjelman mukaan em. toimenpitein kyetään sekä pidentämään kotona selviytymistä ja parantamaan palveluita että hillitsemään kustannusten kasvua. Lapuan ikäpoliittisen ohjelman 2012-2015 mukaan

Yksikkökustannukset (brutto) ja muut oletukset:

* kotihoitokäynti keskimäärin 46 €/käynti, keskimäärin 18 käyntiä kuukaudessa/asiakas

* omaishoidon tuen palkkio keskimäärin 5.000 €/vuosi

* lyhytaikaishoito 104 €/vrk

* tehostettu palveluasuminen keskimäärin 101 €/vrk

* muu palveluasuminen keskimäärin 81 €/vrk

* pitkäaik. laitoshoito (Hr hoiva, hoivaos. ja Liuhtarin hoiva) keskimäärin 114 €/vrk

Ryhmä 11

VALTUUSTOALOITE PYÖRÄILYKYPÄRÄN KÄYTÖN LISÄÄMISEKSI 13.8.2012

Ehkäise tapaturmat -hanke on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen, vuosille 2009-2015 ajoittuva laaja hanke. Hankkeen tämän syksyn yhteiseksi kehittämisteemaksi valittiin Pyöräilykypärän käytön edistäminen, jota pilottikunnat lähtevät hankkeen tuella edistämään.

Laki ohjaa, että pyöräilykypärää on yleensä käytettävä Tieliikennelaki 90 §. (V:1.1.2003 L, A:15.11.2002, SK:954/2002): Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää. Kypärän käyttämättömyydestä ei toistaiseksi sakoteta, vaikka poliisi voikin huomauttaa sen käyttämättömyydestä. Toistaiseksi käyttö on vahvasti sidoksissa yhteisössä vallitsevaan turvallisuuskulttuuriin. Kaupungeissa pyöräilykypärän käytön on todettu olevan aktiivisempaa kuin maaseuduilla.

Kypärän käyttämättömyys johtaa kaatumis- ja onnettomuustilanteissa vammoihin, joilla voi olla koko eliniän kestävät ja vaikeimmillaan kuolemaan johtavat seuraukset. Päänvammat aiheuttavat kärsimystä ja menetyksiä asianomaisen lisäksi läheisille. Sairaalahoidon, kuntoutuksen ja mahdollisen työkyvyttömyyden vuoksi kustannuksia aiheutuu kunnalle ja työnantajalle. Aikuisten päävammat syntyvät useimmiten tiehen iskeytymisestä, lapsilla taas autoon iskeytymisestä. Kypärä estäisi useimmat vammat. Tutkimusten perusteella pyöräilykypärän käyttö vähentää kuolemanriskiä 73 %:lla ja aivovammariskiä lähes 90 %:lla. Kypärän käytön edistäminen tukee myös muiden terveyshyötyjen saavuttamista. Lisäksi sekä lasten että aikuisten kokonaisliikuntamäärää voidaan lisätä helposti liikkumalla koulu-, työ- ja harrastematkat omin voimin.

Kouvolassa on tehty START-hankkeen toimesta ja Turvallinen kunta -toiminnan puitteissa tapaturmien ehkäisytyötä jo pitkään. Kypärän käyttöä tuetaan esimerkiksi kaupunginjohtajan 30.4.2010 asettamalla paikallisella ”kypärälailla”. Tämän seurauksena useat työpaikat ja harrasteseurat ovat laatineet asiasta kirjallisia sopimuksia. Lapuan kaupunginkin on työnantajana perusteltua kannustaa työntekijöitä liikkumaan työmatkat pyöräillen liikunnan lukuisten terveyshyötyjen vuoksi, mutta samalla tulee selkeästi edellyttää pyöräilykypärän käyttöä.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapuan kaupunki työnantajana ohjeistaa yhdessä työterveyshuollon ja yhteistoimintaneuvoston kanssa henkilöstönsä käyttämään pyörällä kulkien työmatkoilla aina pyöräilykypärää.

Lisäksi KDn valtuustoryhmä haastaa jokaisen luottamushenkilön ja jokaisen lapualaisen käyttämään pyöräilykypärää aina pyöräillessään.

VALTUUSTOALOITE/ ASIOINTIHOITO 12.12.2011

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapualla otetaan käyttöön alle kouluikäisten lasten asiointihoito. Asiointihoito vain vähän päivähoitoa tarvitsevien palvelu, joka vastaa joustavasti satunnaiseen hoidontarpeeseen. KD esittää, että asioimispäiviä voisi ostaa enintään viisi kuukaudessa, jolloin säilyisi oikeus lasten kotihoidontukeen ja kuntalisään. Asioimispäivän hinta olisi kiinteä ja perheen tuloista riippumaton.

Asiointihoidon myötä mahdollistuu kotiäidin tai –isän osa-aikainen opiskelu tai keikkatyön tekeminen, joten sen myötä voidaan esimerkiksi paikata hoitoalan lyhytaikaisia sijaistarpeita. Joillekin perheille kyseinen asiointihoito on riittävä, joten palvelun avulla on mahdollista hillitä kaupungin yhä kasvavia päivähoitotarpeita ja samalla toimia sekä asiakaskeskeisesti että kustannustehokkaasti.

VALTUUSTOALOITE/ TERVEYSKIOSKI VANHAAN PAUKKUUN 10.10.2011

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Vanhaan Paukkuun perustetaan terveyskioski. Terveyskioski on uudenlainen keino tarjota matalan kynnyksen terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti uudenlaisessa ympäristössä. Terveyskioski on Sitran Kuntaohjelman toimintamalli ja johtaja Antti Kivelän mukaan Sitra haluaa levittää terveyskioskitoiminnan laajasti suomalaiseen kuntakenttään. Tarkoitusta varten on laadittu perustamisopas.

Terveyskioski on paikka, jossa hoitajatasoisiin palveluihin pääsee nopeasti ilman ajanvarausta. Terveyskioski tarjoaa terveysneuvontaa, pienimuotoista vastaanottotoimintaa, palveluohjausta ja erilaisia teemapäiviä.

Tampereen yliopiston kunnallistalouden professori Jarmo Vakkurin mukaan kuntien täytyisi kiinnittää huomiota terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuuteen, eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä järjestelmän välillisten kustannusten hallintaan. Sitran tutkimuksen mukaan terveyskioskitoiminta on joustavaa ja edullista, erityisesti sen hoitajavetoisuus ja ohut organisaatiorakenne luovat edellytyksiä terveydenhuollon uudenlaiselle kustannushallinnalle.

Lapuan on turvattava kaupunkilaisten hyvinvoinnin ohella tulevaisuutensa, joten palvelujärjestelmää on kehitettävä ja Vanha Paukku tarjoaa oivalliset puitteet terveyskioskitoiminnalle. Varhainen terveysongelmiin puuttuminen ja pitkäaikaissairauksien seuranta parhaimmillaan edistävät kustannuskehityksen hallintaa ja siten varmistavat Lapuan elinvoiman tulevaisuudessakin.

VALTUUSTOALOITE/LUOTTAMUSTEHTÄVÄT KOTISIVULLE 29.8.2011

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseksi Lapuan kaupungin kotisivuja täydennetään alueellisten ja seutukunnallisten luottamushenkilöedustusten osalta.

Kaupungin kotisivuilla kohdassa Päätöksenteko ja talous luottamushenkilöt on tällä hetkellä lueteltu ja löydettävissä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenten sekä lautakuntien puheenjohtajien osalta yhteystietoineen. Lapuan kaupungilla on kuitenkin omien päätöksentekoelintensä ohella lukuisia alueellisia, seudullisia ja muita edustuksia esimerkiksi maakuntavaltuustossa, koulutuskuntayhtymissä, sairaanhoitopiirissä, liikelaitoksissa, säätiöissä ja muissa vastaavissa ja nämä edustukset on syytä löytyä myös kaupungin sivuilta muun tarpeellisen päätöksentekoon ja toimintaan vaikuttavan tiedon tavoin.

VALTUUSTOALOITE/OMAISHOIDON VIRKISTYSVAPAAN JÄRJESTÄMINEN 4.4.2011

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapuan kaupunki järjestää omaishoitajille lakisääteisen omaishoidon tuen lisäksi kotiin annettavaa virkistysvapaata siten, että työntekijä tulee hoidettavan kotiin muutamaksi tunniksi ja omaishoitaja voi käydä asioilla tai virkistäytymässä. Tarvittava henkilöstölisäresurssi varataan pikaisesti, jotta palvelutarjonta voidaan painottaa suositusten mukaisesti kotiin annettaviin palveluihin. Näin voidaan hallita pitkäaikaishoidon kustannuksia.

Laki omaishoidon tuesta 937/2005 § 4 tuli voimaan 1.1.2006. Laissa kuvataan omaishoidon tuen myöntämisedellytykset. Omaishoidon tuella tarkoitetaan lakisääteistä sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. Määrärahasidonnaisuuden takia tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan ja kriteereihin lain myöntämisedellytyksiä noudattaen. Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus.

Omaishoidon tuki muodostaa kokonaisuutena
- hoitopalkkion
- lakisääteiset vapaat
- hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut
- omaishoitoa tukevat palvelut
Hoidettavalle annettavista palveluista ja omaishoitoa tukevista palveluista voidaan periä normaalit asiakasmaksulain mukaiset maksut tai kunnan päättämät maksut. Tulotaso vaikuttaa maksujen määrään.

Omaishoito on riittävästi resursoituna hoitoa tarvitsevalle ja läheisille inhimillinen ja kunnalle ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto. Lapualla omaishoidon tuki maksetaan hoitopalkkiona hoitajalle porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella seuraavasti 1.1.2011 alkaen: I-ryhmä 575,22 €/kk, II-ryhmä 512,59 €/kk, III- ryhmä 353,62 €/kk.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE/VAUVARAHA UUSIKSI 14.2.2011

VALTUUSTOALOITE/LIITTYMINEN PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTOON 15.11.2010

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapua liittyy pyöräilykuntien verkostoon. Pyöräilykuntien verkosto ry on kunnallishallinnon, valtionhallinnon, tiehallinnon, yritysten ja järjestöjen sekä muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto, joka rekisteröityi yhdistykseksi 3.1.2005. Verkoston tavoitteena on kehittää pyöräilyä Suomessa sekä tuottaa tietoa niin verkoston kuin myös muiden pyöräilyn edistämisestä kiinnostuneiden tahojen käyttöön. Verkosto toteuttaa myös Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuslinjauksia, LVMn liikennepoliittisen selonteon mukaan: "Pyöräilyn ja jalankulun tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa ja liikennejärjestelmäsuunnit-telussa. Laaditaan toimintalinjat kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi."

Tuoreessa kyselyssä alle viidesosa kunnista ilmoitti seuraavansa pyöräilyn määrää ja palautetta pyöräteistä keräsi vain kolmasosa. Selvityksen tekivät Kuntaliitto, Pyöräilykuntien verkosto ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma. Pyöräily on sekä ekologinen että terveyttä edistävä liikunta- ja usein myös hyötyliikuntamuoto, joten Lapuan on syytä liittyä verkostoon pystyäkseen kehittämään pyöräilymahdollisuuksia niin yksittäisten kaupunkilaisten tarpeiden kuin koko kaupungin terveydenedistämisimagon näkökulmista.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE/ALANGON KIERTOLIITTYMÄ 30.8.2010

Alangon uuden kiertoliittymän kautta kulkee päivittäin suuri joukko sekä lapualaisia että ulkopaikkakuntalaisia autoilijoita, joten sen edustavuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tällä hetkellä liittymä poikkeaa muista, kukkaistutuksin koristetuista ja hyvin hoidetuista liikenteenjakajista hoitamattomana ja pujoa kasvavana. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kiertoliittymän kaunistukseksi sijoitetaan joko taiteilija Kari Ovaskan rehevämuotoinen naisfiguuri tai taitelija Timo Suvannon kiviveistos. Lapualainen taideteos on omiaan kuvastamaan kulttuurin ja esteettisyyden merkitystä, Lapuahan ilmoittaa olevansa ”monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön” kaupunki.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE/HYVINVOINTIFOORUMI 15.3.2010

Kuntalain (27 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Kuntaliitto on käynnistänyt valtakunnallisen Hyvinvointikunta-foorumikäytännön. Foorumi haastaa perinteiset ajattelumallit ja käynnistää ennakkoluulottoman keskustelun valtakunnallisen hyvinvointipolitiikan vaikuttavuudesta, suunnasta ja sisällöstä. Valtakunnallinen foorumi on tarkoitettu pysyväksi yhteistyö- ja keskustelukanavaksi kunnallisen hyvinvointipolitiikan toteuttajille, päättäjille ja tutkijoille. Foorumi antaa mahdollisuuden tiedon ja kokemusten vaihdolle, hyvien käytäntöjen levittämiselle, uusien ratkaisumallien ideoinnille ja jalostamiselle (www.kunnat.net).

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapua ryhtyy järjestämään paikallisesti kunnallisia hyvinvointifoorumeita eli lapualaisille avoimia keskustelutilaisuuksia, joiden myötä käyttäjät, tekijät ja päättäjät saavat yhteisen keskustelukanavan. Lapualaiset hyvinvointifoorumit toteutetaan siten, että kalenterivuoden aikana järjestetään yhteensä neljä foorumia, jolloin yhdellä kerralla voidaan keskittyä yksittäisen keskuksen tehtäväalueeseen. Kaikille avoin ja etukäteen ilmoitettu tilaisuus mahdollistaa lainmukaisen vaikuttamisen ja ennen muuta Lapuan kehittämisen todelliseksi hyvinvointikunnaksi, jossa jokaisen on hyvä asua, tehdä työtä ja elää.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE/LÄHIRUOKASELVITYS JA -OHJEISTUS 14.2.2010

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että

1) Lapuan kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys Lapuan kaupungin ruokahuollossa tällä hetkellä ruoanvalmistuksessa käytettävien elintarvikkeiden alkuperäalueesta tai -maasta.

2) Lapuan kaupunginvaltuusto ohjeistaa elintarvikehankinnoissa valitsemaan vain ekologisia, geenimuuntelemattomia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja raaka-aineita sekä ympäristön että yksilön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hankintarengasyhteistyössä Lapuan on edellytettävä, että hankintojen laatuvaatimuksiksi myös hankintayhteistyössä sisällytetään edellä mainitut laatuvaatimukset.

3) Lapuan kaupunginvaltuusto ottaa valmisteluun Helena Lahtisen (KD) ja Kai Pöntisen (Kok) Seinäjoella GMO-seminaarin ja –paneelin yhteydessä 21.3.2009 tekemän valtuustoaloitteen: ”Esitämme, että Lapuan kaupunki sitoutuu elintarvikkeita hankkiessaan hankintarenkaan jäsenenä tai omana toimintanaan hankkimaan vain gmo-vapaita tuotteita”.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä


V A L T U U S TO A L O I T E/KUNTALISÄN JATKO, TOTEUTETTU

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki jatkaisi kuntalisän, eli lapualisän saamista lapsesta, kehittäisi myöntämisperusteita ja laajentaisi sen saamisen nostamalla tulorajoja, että se saavuttaisi useammat perheet. Kuntalisä antaisi lapsiperheille enemmän vapautta valita omalle lapselleen heidän mielestään paras hoitomuoto.

Alle 3-vuotias lapsi tarvitsee kaikkien eniten vanhemman syliä sekä huolenpidon perustarpeiden tyydyttämistä. Kotihoidon on todettu vähentävän pienten lasten infektioriskiä. Kuntalisän myötä vanhempien poissaolot työstä lapsen sairauden vuoksi vähentyvät, samoin infektiokierteisten lasten terveyskeskuskäynnit. Kuntalisän hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset.

Vanhemmat tarvitsevat aikaa ja mahdollisuutta ottaa osaa lapsensa elämään. Perhekoon kaupungissa on ajateltava lapsiperheiden hyvinvointia ja tulevaisuutta.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE/KOULUTERVEYSKYSELYN TULOSTEN RAPORTOINTI JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON KURAATTORI 14.12.2009, KURAATTORI ALOITTI 1.8.2011 3 PV LAPUALLA JA 2 PV KUORTANEELLA

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapua perustaa opiskelu-terveydenhuoltoon kuraattorin viran ja että joka toinen vuosi toteutettavan kouluterveyskyselyn tulokset esitetään valtuustolle kokouksen yhteydessä erillisessä informaatiotilaisuudessa tuoreeltaan.

Viimeisin kysely on tehty keväällä 2009 ja siinä Länsi-Suomen läänin lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 10 % kärsi keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta, tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oli 25 %, ei yhtään läheistä ystävää 8 %, ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 17 % (www.thl.fi). Kuntakohtaisia tuloksia ei sivuilta löydy. Nämä tulokset ja äskettäinen päättäjien ja nuorten tapaaminen keskusteluineen osoittivat, että nuorten hyvinvointiin on resursoitava ja siten torjuttava syrjäytymistä. Päättäjien on myös saatava ajantasaista tietoa.

Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus paljastaa isot säästöt, joita syrjäytymisen ehkäisystä koituu. ”Syrjäytymisen ehkäisyn taloudellista merkitystä perusteltiin haastatteluissa sillä, että nuorten odotettavissa oleva työura on pitkä. Yhteiskunnalle nuoren syrjäytymisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset näyttäytyvät lähinnä menetettyinä tuotannontekijöinä ja lisääntyvänä kustannusrasitteena. Jos syrjäytyminen kestää koko odotettavissa olevan työiän, noin neljäkymmentä vuotta, on yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva nykyarvoksi laskettu kansantulon menetys noin 700 000 euroa. Julkisen talouden vastaava menetys on noin 430 000 euroa. (146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomukset 2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto)

Viran perustamiseen on kaksi vahvaa syytä: Jokaisella nuorella on oltava oikeus täysipainoiseen elämään; Lapuan on Paras-hankkeen puristuksessa huolehdittava tarpeenmukaisten ja tuloksellisten palveluiden järjestämisestä – ja pidemmällä aikavälillä myös kuntalaisten hyvinvoinnin kautta säästyvistä kustannuksista. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä


VALTUUSTOALOITE/VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2.11.2009

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että myös Lapualla laaditaan vammaispoliittinen ohjelma ja nimetään vammaisneuvosto. ammaispoliittinen ohjelma Vampo on työsuunnitelma lähivuosien vammaispolitiikan toteuttamiseen. Siihen otetaan mukaan niitä toimenpiteitä, joilla edistetään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

Vampoon sisällytettäviä asioita ovat esimerkiksi itsenäinen elämä, joukkoliikennepalvelut, koulutus, kulttuuri- ja vapaa-aika, rakennettu ympäristö, sosiaaliturva, syrjinnän ehkäisy, terveys ja kuntoutus, työ ja yhteiskunnallinen osallisuus, turvallisuus ja koskemattomuus sekä tieto- ja viestintäteknologia. Vammaispalvelulaki tuli voimaan 1.9.2009 ja YKn vammaisten päivää vietetään 3. joulukuuta 2009. On siis aika ryhtyä työhön.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE/SENIORIKORTIN KULTTUURIKÄYTTÖ 10/09, TOTEUTETTU

Vuosi sitten KDn VALTUUSTOALOITE seniorikortista toteutui esimerkillisen ripeästi: Lapualla otettiin käyttöön ikääntyneiden oma seniorikortti. KDn aloitteessa oli esitetty seniorikortin käyttömahdollisuutta myös Taidemuseossa, mutta nykyisellään kortti on rajattu vain liikuntaharrastuksiin.

KDn valtuustoryhmä esittääkin, että seniorikortti oikeuttaisi myös kulttuurielämyksiin Taidemuseossa. Tämä mahdollisuus ei lisää Taidemuseon kustannuksia, mutta lisää ikääntyvien kulttuurinautintoja, sosiaalisia kontakteja ja näin osaltaan edistää ikääntyvien lapualaisten hyvinvointia.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

GMO-seminaarissa ja paneelissa 21.3.2009 Seinäjoella tehty valtuustoaloite

Esitämme, että Lapuan kaupunki sitoutuu elintarvikkeita hankkiessaan hankintarenkaan jäsenenä tai omana toimintanaan hankkimaan vain gmo-vapaita tuotteita.

Helena Lahtinen, Kristillisdemokraatit ja Kai Pöntinen, Kokoomus

VALTUUSTOALOITE/VAUVARAHA 23.2.2009

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapuan kaupunki ottaa käyttöön niin sanotun vauvarahan. Useissa eteläpohjalaisissa kunnissa on käytössä kyseinen etu vauvaperheille. Kaupunkimme maine perhekoon kaupunkina edellyttää vauvarahan käyttöönottoa myös Lapualla. Vauvaraha voisi olla esimerkiksi 150 euron arvoinen lahjakortti paikallisiin liikkeisiin, tällöin vuotuinen kustannusvaikutus olisi 150 euroa x noin 150 vauvaa eli 22 500 euroa. Tämä pieni kädenojennus koituisi sekä vauvaperheiden että paikallisen elinkeinoelämän hyödyksi ja todentaisi markkinoimaamme mielikuvaa Lapuasta perhekoon kaupunkina.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 25.8.2008/SENIORIKORTTI , TOTEUTETTU

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki tarjoaa mahdollisuuden jokaiselle 65 vuotta täyttäneelle lapualaiselle ostaa niin sanottu SENIORIKORTTI. Kortti oikeuttaisi käynteihin uimahallissa ja taidemuseossa. Esitämme, että kalenterivuoden kestävän kortin hinta on 20 euroa.

Liikunnan ja hyvän toimintakyvyn merkitys ikääntyvien itsenäisessä selviytymisessä on merkittävä. Seniorikortin tavoitteena on lisätä senioreiden omatoimista ja säännöllistä liikunnan ja kulttuurin harrastamista ja näin ylläpitää toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.

Liikuntapalveluihin oikeuttava seniorikortti on laajasti käytössä useissa kunnissa, mutta Lapualla on syytä sisällyttää kortin käyttöön myös mahdollisuus kokea kulttuurielämyksiä kauniissa Taidemuseossamme.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 23.06.2008/HENKILÖSTÖN VERENLUOVUTUS, TOTEUTETTU

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki kannustaa henkilöstöään verenluovutukseen, tekee päätöksen mahdollisuudesta käyttää 2-3 tuntia työaikaa verenluovutukseen yleisinä verenluovutuspäivinä sekä tiedottaa mahdollisuudesta Tiarootus-lehdessä. Lapualla järjestetään vuosittain SPRn verenluovutustilaisuuksia, seuraava kerta on 21.10 Lapuan kristillisellä opistolla.

Suomessa on tähän saakka riittänyt verenluovuttajia hyvin, mutta viime aikoina kävijämäärät ovat vähentyneet. Uusia verenluovuttajia tarvitaan kuitenkin jatkuvasti, sillä osa luovuttajista joutuu lopettamaan verenluovutuksen esimerkiksi täytettyään 66 vuotta tai sairastuttuaan.

Verta tarvitaan päivittäin yli 1000 pussia. Verenluovutus on helppo ja nopea tapa auttaa lähimmäistä. Uusia luovuttajia tarvitaan, jotta potilaiden hoito kotimaisilla verivalmisteilla voitaisiin taata myös tulevaisuudessa.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE28.05.2008/ IVA

Inhimillisten Vaikutusten Arvioinnin (IVA) soveltaminen Lapuan kaupungin päätöksenteossa

Väestön ikärakenteen muuttuminen, sairastavuus, palvelurakenneuudistus ja liikenteen kasvu aiheuttavat paineita kaupungin palveluiden ja infrastruktuurin kehittämisessä. Päätöksenteossa tulisi saavuttaa paras mahdollinen tulos sekä Lapuan kaupungin asukkaiden, henkilöstön ja elinkeinoelämän, mutta myös alueellisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kannalta.

STAKES on Terveys 2015-ohjelman yhteydessä kehittänyt kunnallisen päätöksenteon tueksi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi - menettelyn (IVA). IVA on prosessi, jossa arvioidaan ennalta päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. IVAssa tarkastellaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Vaihtoehtojen käsittely selkiyttää tavoitteita, mahdollistaa ristiriitojen käsittelyn ja konkretisoi sitä, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa. IVA toimii suunnittelun ja päätöksenteon työvälineenä. Mukana arvioinnissa ovat myös ne ihmiset tai ihmisryhmät, joihin päätöksellä saattaa olla vaikutuksia. IVA menettelyä käytetään jo vapaaehtoisesti monissa kunnissa. Sen avulla pystytään parantamaan päätösten laatua, koska se auttaa ennakoimaan paremmin mahdollisesti päätöksistä aiheutuvia epämiellyttäviä, odottamattomia tai myönteisiäkin seurauksia. Mahdollisten riskien, uhkien ja mahdollisuuksien ennalta arvioinnilla voidaan myös pidemmällä tähtäimellä säästää kustannuksia. Avoimen ja osallistavan arvioinnin avulla voidaan myös saada aikaan kestävämpiä ja kansalaistenkin silmissä hyväksyttävämpiä päätöksiä.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapuan kaupungin päätöksenteossa aletaan mahdollisimman pian soveltaa STAKESin kehittämää IVA-menettelyä. Esitämme selvitettäväksi, millä tavalla ja missä laajuudessa IVA -menettely voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön osana Lapuan kaupungin päätöksentekomenettelyjä ja selvityksen pohjalta käynnistettäväksi toimenpiteet asiaa koskevan ohjeistuksen laatimiseksi hallintokunnille sekä tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi asianomaisille virkamiehille ja luottamushenkilöille.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 28.01.2008/ IKÄIHMISTEN TAKSILIPUT

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki tarjoaa jokaiselle 80 vuotta täyttäneelle kotona asuvalle lapualaiselle niin sanottuja taksilippuja asiointi- ja virkistysmatkoja varten. Kohtuullinen määrä on kaksi edestakaista matkaa viikossa.

Perusturvakeskuksen toiminta-ajatus kuuluu: “Päämääränä on kaupunkilaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, ongelmien syntymisen ehkäisy ja kaupunkilaisten tarpeita vastaavien palveluiden järjestäminen. Palvelujärjestelmä ylläpitää ja edistää kaupungin asukkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä, vahvistaa omatoimisen selviytymisen edellytyksiä ja ehkäisee syrjäytymistä.”

Yksittäisen ikäihmisen kannalta asiointi- ja virkistysmatkat muodostuvat usein kohtuuttoman hankaliksi järjestää ja kalliiksi toteuttaa. Kotiin juuttuminen ja sosiaalisten kontaktien väheneminen jouduttaa lisäpalveluiden tarvetta, heikentää kotona selviytymistä ja lisää palveluasumis- ja laitoshoitotarpeita.

Saumattomat tarpeenmukaiset palveluketjut, omatoimisuuden turvaaminen ja asiakaslähtöinen toiminta ovat ne keinot, joilla voimme hillitä paisuvia perusturvan kustannuksia ja näin hallita kaupungin taloutta. Samat keinot turvaavat myös yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin. Ihmisarvo on aina markkina-arvoa tärkeämpi.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 12.11.2007/NUORTEN ITSENÄISYYSJUHLA, TOTEUTETAAN VUOSITTAIN

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki ryhtyy järjestämään vuosittain itsenäisyyspäivävastaanoton kaupungintalossa. Esitämme, että vastaanottoa isännöi kaupunginvaltuusto ja vastaanotolle kutsutaan kulloisenkin vuoden yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset. Tämän vuotuisen vastaanottojuhlan muodossa voimme toisaalta osoittaa kiitollisuuttamme menneitä sukupolvia kohtaan itsenäisyytemme lunastamisesta ja samalla osoittaa arvostustamme nousevia lapualaisia sukupolvia kohtaan. Historiallisesti arvokas kaupungintalo antaa sopivat puitteet juhlan järjestämiseen.

Kdn valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 05.03.2007/AVOPALVELUSELVITYS

Perusturvan osuus kaupungin menoista on jatkuvassa kasvussa ja perusturvan sisällä erikoissairaanhoidon osuus verottaa perusterveydenhuoltoa, joka kykenisi riittävästi resurssoituna hillitsemään erikoissairaanhoidon menoja.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että laitos- ja pienkotiasumispalveluiden kehittämisen ohella ryhdytään kehittämään yleisemmin avopalveluita ja kotiin annettavaa apua. Avopalvelut kattavat koko väestön (äitiys, lapset, koulu, opiskelu, työterveys, aikuis). Kotiin annettavat palvelut kohdentuvat lapsiperheisiin, vammaisiin, sairaisiin ja ikääntyneisiin.

Erityisesti iäkkäille suunnattujen riittävien hoivapalveluiden (sauna, puhtaus, kotiapu, pyykinpesu, siivous, turvapuhelin) ja kotisairaanhoitopalveluiden (aikuisvastaanotto ja kotiin annettavina lääkehoito, haava- ja muut hoidot ja seurannat) resurssointi antaa mahdollisuuden asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kdn valtuustoryhmä esittää myös, että hoivapalveluyhteistyön ohella kotisairaanhoito nivotaan hallinnollisesti ja toiminnallisesti osaksi avoterveydenhuoltopalveluita ja että yhteistyötä lisätään poliklinikan ja sairaalaosaston kanssa saumattomien sairaanhoitopalveluketjujen muodostamiseksi.

Kdn valtuustoryhmä
Helena Lahtinen, Raija Ilkka, Heikki Tervasmäki

YLEISÖNOSASTOKIRJOITUS 11.2007/LAPSI ON LAPUAN OPTIO

Niin sanottu Lapua-lisä kuumentaa tunteita. Alun perin sekä Kokoomus että kristillisdemokraattien Heikki Tervasmäki tekivät samassa valtuuston kokouksessa aloitteet lasten kotihoidon kuntalisästä. Keväästä 2006 lähtien Lapua-lisä on ollut määräaikaisena ja kokeiluluonteisena käytössä. Perusturvan talousarviossa ei ole kuitenkaan enää varauduttu kuntalisän maksamiseen, koska “lisän maksaminen lapsiperheille ei ole merkittävästi vaikuttanut päivähoidon kysyntään”.

Oli liian optimistista arvioida lisän poistavan päivähoitojonot. Kuntalisä kriteereineen on vain yksi valintavaihtoehto perheiden lastenhoitopohdinnoissa; joillekin se sopii, toisille ei. Kaikkineen kuntalisä istuu oivallisesti perhekoon kaupungin imagoon ja täydentää edullisuudellaan (vajaa kymmenen euroa päivässä) eri päivähoitovaihtoehtoja ( 39-90 euroa päivässä).

Virpi Myllykankaan parin viikon takainen toive kuntalisän kehittämisestä ja maksamisperusteiden pohdinnasta on kuitenkin aiheellinen. Alle kolmivuotiaan lapsen paras hoitopaikka on oma koti ja mahdollisuus kotihoitoon olisi vanhempien niin halutessa turvattava. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa kuntalisän kehittämistä perheiden valintavaihtoehdoksi ja lasten hyvän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Kdn valtuutetut

Muuta:

Ekumeeninen kirkkokävely, KD-kevätkokousaloite 2010, toteutui 10/10 ensi kerran

Oma pää on paras pääoma -haaste 8.2010 pyöräilykypärän käyttöön

Luottamushenkilöiden kirkkopyhä, KD-syyskokousaloite 2008, toteutui ensi kerran 8.2.2009

Henkilöstöstrategiaohjelmatyöryhmän jäsen 2007, Lapua,

Kuntalaisaloite 2007 : Lapuan kaupungin kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi, allekirjoittajinaSatu Haapsaari/MLL, Satu Dahlgren/PeLa, Sisko Nyrhilä/Päiväkoti Kissankello, Helena Lahtinen/Lykky-hanke, ELTO aloitti 8/2008

Henkilöstöaloite/ LAPUA 2006 Hakemus iäkkäiden pitkäaikaishoitopaikkaa varten, hakemus otettiin käyttöön 1/2008

Lykky-hankkeen aikana n. 2005 TUTTIKIRKKO-ALOITE evlutsrklle pikkulapsiperheiden oman kirkkopyhän saamiseksi, on toteutunut jo useamman kerran

ARJEN VAIKUTTAMINEN/JUTTU KDLEHDEN NAISJÄRJESTÖN KRISTALLI-LIITTEESEEN/HELENA LAHTINEN 14.9.08


Heittäytyminen eli myöntävä vastaus kauppareissulla

Minua pyydettiin kuntavaaliehdokkaaksi syyskesän kauppareissulla 16 vuotta sitten. Suoraan kysymykseen tulin vastanneeksi myöntävästi. Jälkeenpäin mietitytti ja nolottikin, mutta lapualaisena jääräpäänä ei kaduttanut. Olin tuolloin kaksilapsisen perheen äiti ja sijaisuuksia tekevä terveydenhoitaja, kokematon poliittisesti.

Lähtiessäni ehdokkaaksi olin täysi noviisi politiikassa, mutta työssäni olin nähnyt yhtä ja toista ongelmaa ja äitiyden myötä oivalsin olevani oleellinen lenkki sukupolvien ketjussa; yltäisin lasteni kautta hamaan tulevaisuuteen ja halusin osaltani rakentaa parempaa huomista.

Oppivuodet eli sitkeästi valtuuston kovassa pulpetissa

Alussa kuntapäättäjänä olo oli outoa: sivutolkulla kokouslistoja, kättelyseremoniat kokousten alkajaisiksi, naisena miesvaltaisessa porukassa, määrämuotoisia kokouksia harvakseltaan. Päätöksenteko tuntui muodolliselta näytelmältä valmiiksi kirjoitettuine päätösehdotuksineen.

Vähitellen muodot ja sisällöt alkoivat hahmottua. Asiakokonaisuudet, organisaatiorakenne valtuuston, hallituksen ja lautakuntien tehtäväjakoineen ja päätöksentekoprosessi toimintasuunnitelmineen ja tilinpäätöksineen selkiytyivät. Vuosien myötä oppi, että kuntapäätöksenteko ei ole pikaspurtti ja sooloilua, vaan kestävyyslaji ja joukkuepeliä.

Verkottuminen vaatii aikaa, kahvipöytäkeskusteluita ja valtuustoseminaarimatkojakin, mutta luottamuksen rakentuminen mahdollistaa paremmat päätökset. Pienen puolueen naisvaltuutettu on kaksinkertaisen vähemmistön edustaja, mutta tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa – jos on perehtynyt asioihin, tietää mistä puhuu ja harkitsee, kuinka asiansa esittää.

Missio eli järjellistä jumalanpalvelusta

Yhteiskunnassa eriarvoisuus lisääntyy, entistä enemmän tarvitaan meitä ihan tavallisia ihmisiä osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon ja konkretisoimaan vuorisaarnaa. Heikompien ihmisten asioiden puolestapuhujia tarvitaan valtuustoissa ja erityisesti vaalien jälkeen – silloin, kun vikkelimmät ovat jo altruistiset vaalisloganinsa deletoineet. Vähästä rakentuu paljon, vehnänjyvästä runsas sato. Lähde elämään todeksi Fransiskus Assisilaisen ajatusta: “Jos ensin teet sitä, mikä on tarpeen, ja sitten sitä, mikä on mahdollista, teetkin yhtäkkiä sitä, mikä on mahdotonta”.

Kuntavaaliterveisin
Lahtisen Helena Lapualta/ Etelä-Pohjanmaalta