HYVINVOINTI TEHDÄÄN LÄHELLÄ


HYVINVOINTI ON TURVALLISUUTTA


Turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Turvallisuus on arjen turvallisuutta, esteettömyyttä, asumisen ja liikkumisen ja elinympäristön turvallisuutta, lähipalveluiden sujuvaa saatavuutta. Turvallisuus on jokaisen osallisuutta ja erityisesti on huolehdittava heikompien, lasten, vammaisten ja vanhusten, turvallisuudesta ennakoivasti ja inhimillisesti. Turvallisuus on elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, tarvittaessa saattohoitoa.

HYVINVOINTI ON TERVEYTTÄ

Koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lähtökohtana on hyvinvoiva ihminen. Elinkaareen rakentuva terveyden- ja sosiaalihuollon kokonaisuus perhekeskuksesta ikäkeskukseen, vastaanottopalveluista kotiin annettaviin palveluihin ja asumiseen, toimii inhimillisesti jokaista yksilöä kunnioittaen ja toimintakykyä vahvistaen. Perhetyön avulla perheitä on tuettava ennakoivasti ja inhimillisesti ilman raskasta lastensuojelua. Omaishoitajalle kuuluu kunnon korvaus ja riittävät tukipalvelut vapaapäivineen. Koulussa, opiskelussa ja työssä jokaisella on oltava oikeus oppia ja tehdä työtä ilman kiusaamista ja syrjintää, oppilashuollon ja työhyvinvointiorganisaation avulla jokaisen on saatava apu ajoissa. Mielenterveyspalveluita on oltava saatavilla tarpeen mukaisesti ja ne on saatava osaksi peruspalveluita. Tarvittavat palvelut, myös erityispalvelut sekä mielen hyvinvointia ja liikkumista edistävät, on oltava jokaisen saatavilla omaa voimaantumista ja elämänhallintaa edistävästi. Riittävästä palveluneuvonnasta on huolehdittava. Sote-uudistuksen on turvattava palveluiden saatavuus tarpeenmukaisesti ja lähipalveluina, tarvittaessa etäyhteyksien avulla.


HYVINVOINTI ON HUOLENPITOA YMPÄRISTÖSTÄ JA ITSESTÄ


Puhdas luonto ja ympäristö ovat yhteistä kansallisomaisuutta. Väylien kunto sekä toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat sotepalveluiden sujuvuuden ohella työnteon ja yritysten toiminnan. Ympäristöä säästävät työntekomahdollisuudet ja etäpalvelut aikaansaavat lisää vaikuttavuutta kustannuksia samalla säästäen. Kevyen liikenteen väylien ja ulko- ja sisäliikuntamahdollisuuksien sekä liikunta- ja elintapaneuvonnan lisääminen parantavat väestön hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on lääke sekä keholle että mielelle.


HYVINVOINTI ON TYÖTÄ JA OPPIMISTA


Koulupolku ja oppiminen varhaiskasvatuksesta ammattipätevyyden saamiseen asti ja työvuosien tarpeiden mukaan on oltava jokaisen ulottuvilla ja mahdollistettava elinikäinen oppimisen. Ikävaiheen mukaisesti opetuksessa on oltava ihmissuhdetaitojen oppimista kiusaamisen estämiseksi, samoin oman hyvinvoinnin ja terveyden tunnistamista ja terveiden elämäntapojen, myös liikunnan oppimista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa yrittäjyyskasvatusta ja talousosaamista on nivottava koulutuksen eri vaiheisiin. Työn tekemisen pitää olla aina joutenoloa kannustavampaa ja oppisopimuskoulutusta on kehitettävä väylänä työllistymiseen sotealalla, jotta hoitoalan tyyöntekijävaje saadaan kurottua. Verotuksen on oltava hyvinvointia ja työllistämisedellytyksiä edistävää. Perheillä on oltava uskallus hankkia lapsia, mahdollisuus perhetyön ja muiden perhepalveluiden saamiseen, lasten- tai omaishoidon ja työn yhdistämiseen joustavasti ja vapaus valita omaan tilanteeseensa sopiva hoitomuoto.


HYVINVOINTI ON TALOUDEN HALLINTAA

Hyvinvointialueen, kuntien, kolmannen ja neljännen sektorin yhteisen kehittämisen avulla luodaan toimintamalli, jossa lapsiperheiden perhekeskukset ja ikääntyneiden perhekeskukset toimivat moniammatillissa verkostoissa sekä fyysisesti että virtuaalisesti samoin kuin soteasemat. Hyvinvointialueen palveluita on tarvittaessa voitava saada palvelusetelin avulla ja alueen palvelutuottajien tuottamina. Kuntien vastuulle siirtyviä työllisyyspalveluita on kehitettävä, jotta jokaiselle työikäiselle voidaan varmistaa koulutus ja sitä vastaavaa työtä. Tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ammattilaisten kunnan ja kolmannen sektorin sekä alueen yritysten, oppilaitosten, TYPverkoston ja TEtoimijoiden kesken. Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia on parannettava ja työpajatoimintaa lisättävä. Ongelmien hoidon kustannuksista painopiste saatava siirrettyä varhaisempaan puuttumiseen, tällä kevennetään raskaan hoidon kustannuksia ja sen myötä kestävyysvajetta. Työn ja eläkkeen verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja koronatilanteessa eläkkeellä olevien sotealan työntekijöiden työntekoa kannustavaa. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.