Rekrytointia, suunnittelua, strategiaa

Perjantai 20.4.2018 klo 8:12

Valtuustokolumni 19.4.2018

Valtuuston kevät on ollut työntäyteinen ja alkuvuosi virkavalintavaiheiden värittämä. Uusi kaupunginjohtaja on jo vanha tekijä, hallintojohtajan ja teknisen johtajan hakuprosessit ovat vaiheessa. Tulevaisuutta linjaava strategiatyö etenee voimallisesti ja juuri nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa nettisivujen palautelinkin kautta.

 Uusi elinkeinokoordinaattori on aloittanut työnsä ja yhteistyö tiivistyy yrittäjien kanssa. Soten jälkeisen uuden kunnan ydintehtäviä ovat elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen, joten toivottavien uusien työpaikkojen saaminen lisää kaikkien yhteistä hyvää.

Koulujen suunnittelutoimikunta työstää lapsille ja henkilöstölle terveellisiä, esteettömiä ja turvallisia kouluja. Kustannukset ja uusi opetussuunnitelma haastavat suunnittelua, mutta sekä isojen tilojen aiheuttamat lapsiryhmien keskittymisongelmat ja meluhaitat että uuden ajattelun kalustamisen riskit aikaansaada ryhtivikoja pitää kyllä välttää hyvän ennakkosuunnittelun ja viisaiden valintojen, ei jälkikäteismuutosten avulla.

 Ryhmä 10:n yhteistyö on tuloksellista.  Taitaa olla perin poikkeuksellista, että viisi puoluetta (PS, KD, SDP, Vas, Sin) osaa edetä yhtä jalkaa oman kunnan hyväksi. Yhteiset valtuustoaloitteemme päivähoidon kesäkuukauden maksuttomuudesta, osallisuusohjelmasta ja kotihoidon jalkautuvasta yöpartiosta tosin odottavat edelleen toteutumistaan.

Päättäjien kanssakäymistä on viritelty myös naapurien kanssa: seinäjokiset ja ilmajokiset on jo ehditty tavata Lapualla, Kauhavalla saatiin komiat trahteerit ja Alajärven tapaaminen on kalenterissa. Tapaamiset ovat monitasoisesti tarpeellisia - uudenlaista kanssakäymistä ja yhteistyötä tarvitaankin, sillä yksikään kunta ei selviydy itsekseen tulevan sotemakumuutoksen ja sen jälkivaiheen myllerryksissä.

 Maakuntavaalit tullaan järjestämään kuluvan vuoden lokakuussa ja Etelä-Pohjanmaan hyvä tulevaisuus edellyttää koko alueen kuntien selviytymistä. Uuden maakunnan palveluverkon on oltava riittävän tiheäsilmäinen ja varsinkin sotepalveluiden osalta kaikkien tarvitsijoiden, erityisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden, lähellä ja sujuvasti saavutettavissa.

Lapuan komia kaupungintalo avaa ovensa avoimiksi toukokuussa, annetaan muutosten myötätuulen puhaltaa!

 Helena Lahtinen KD, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, Ryhmä 10:n puheenjohtaja

 

Kommentoi kirjoitusta.

KANSALAISALOITE: VANHUSASIAINVALTUUTETTU

Keskiviikko 11.4.2018 klo 21:02

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen eduskunta ja hallitus toimivat sen puolesta, että vanhusasiainvaltuutetun virka perustetaan maahamme. Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm. tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

Perustelut

Vanhusväestön määrä kasvaa kovaa vauhtia, ja erityisesti muistisairaiden määrä lisääntyy. Toisaalta ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen ja elinikä pitenee.

Huolestuneena olemme saaneet seurata uutisointeja kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista. Yksinäisten ikäihmisten itsemurhien määrä on noussut. Myös alkoholiongelmat ovat lisääntyneet. Kaikki tämä on suuri hätähuuto.

Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja muita asumisratkaisuja. Emme voi jatkossa jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan. Ihminen tarvitsee aina myös toista ihmistä, kuuntelijaa, myötäeläjää ja läheisyyden tuomaa turvaa.

Digitalisaatio asettaa suuria haasteita ikäihmisille. Ikäihmiset tulee huomioida myös liikenteen ja ympäristön suunnittelussa.

Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, ottaa kantaa ja raportoida vanhuksia kohtaavista epäkohdista sekä tarttua niiden korjaamiseen. Vanhuksille on taattava hyvä ja arvokas elämä. KÄY ALLEKIRJOITTAMASSA https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3086

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Pääsiäistä!

Maanantai 2.4.2018 klo 18:32

Kuvahaun tulos haulle pääsiäinen ylösnousemus

Kommentoi kirjoitusta.

Essayah: Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmä ehdottaa KD:n esillä pitämää mallia

Maanantai 26.3.2018 klo 8:14

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tyytyväinen Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän esittämiin perusturvan kehittämisideoihin. Saaren työryhmä ehdottaa perustukimuotojen yhtenäistämistä yhdeksi tueksi. Tämä vastaa pitkälti puolueen jo vuodesta 2015 ehdottamia Universal Credit- mallin pääperiaatteita. Yhtenäistämällä perusetuudet yhdeksi voidaan järkevöittää tukijärjestelmää. Nykyjärjestelmän monimutkaisuus synnyttää eriarvoisuutta sekä väliinputoajia. Tukijärjestelmän uudistus vähentäisi myös OECD:n mukaan köyhyyttä Suomessa.

Tukijärjestelmä on tarpeettoman monimutkainen suhteessa sen tuottamiin euromääräisiin tuloihin. Viisi eri tukimuotoa: ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha tai peruspäiväraha ja työmarkkinatuki lisättynä asumistuella ja viimesijassa toimeentulotuki osineen tuottavat keskimäärin saman tuloksen käteen jäävissä tuloissa, mikä on pääkaupunkiseudulla 1200 €/ kk yksinelävälle. Ottamalla käyttöön vuonna 2019 tulorekisteri voidaan päästä myös tukien takaisinperinnästä ja tukien vyörytyksestä eroon. Näin kaikki työ muuttuu nykyistä kannattavammaksi ottaa vastaan. lisää http://www.kd.fi/2018/03/21/essayah-juho-saaren-koyhyystyoryhma-ehdottaa-kdn-esilla-pitamaa-mallia/

Kommentoi kirjoitusta.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2018!

Maanantai 1.1.2018 klo 20:19

KD eduskuntaryhmä: Sote-valinnanvapausmalli kasvattaa yhä hyvinvointieroja

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen perustuslakivaliokunnan huomioiden jälkeen korjattuun sote-valinnanvapausmalliin, vaan pitää tehtyjä muutoksia riittämättöminä. KD eduskuntaryhmä antoi perjantaina lausuntonsa esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Muutokset eivät vielä ole riittäviä turvaamaan uudistuksen alkuperäisiä päätavoitteita. Hyvinvointierot voivat jopa kasvaa niin alueellisesti kuin väestöryhmien välillä. Pienten maakuntien on vaikea selvitä lakisääteisistä tehtävistä, eli kansalaiset todennäköisesti saavat niissä huonompaa palvelua kuin vauraammissa maakunnissa. Linjaukset valinnanvapaudesta eriyttäisivät palveluja ja väestöä myös sote-alueiden sisällä, lausunnossa todetaan.
– Esillä ei ole ollut uskottavia keinoja niin sanotun kermankuorinnan estämiseksi. Terveen väestönosan ylihoitamisen vaara on myös ilmeinen. Samalla palvelujen taso eriytyy siten, että eniten palvelua tarvitsevat saavatkin niitä yhä vähemmän.

KD:n mielestä olisi tarkoituksenmukaista, että asiakassetelit otettaisiin käyttöön maakunnan päätöksellä, jolloin valinnanvapautta voidaan lisätä asteittain, harkitusti ja hallitusti. Esitysluonnoksessa puolestaan lähtökohtaoletuksena on asiakassetelien laaja käyttöönotto, jota maakunta voisi vain erillisellä päätöksellä rajoittaa.

Lausunnossa suhtaudutaan epäilevästi myös tavoiteltujen kolmen miljardin euron säästöjen saavuttamiseen. Siinä viitataan aiempiin laajoihin kokeiluihin, joissa perusterveydenhuollon asiakasseteli on lisännyt myös palvelujen kysyntää ja sen myötä kuluja. Lisäksi valinnanvapausmalli pirstoo tuottajakentän ja sen myötä jättää edelleen voimaan osaoptimoinnin kannattavuuden.

– Siinä missä kunta siirsi potilaat mahdollisimman pian erikoissairaanhoitoon, sama tapahtuu jatkossa yritysten toimesta. Kokonaisvastuuta ei edelleenkään saada saman katon alle, lausunnossa perustellaan.

KD:n mukaan erityisesti erikoissairaanhoidon ja päivystyksen suhteen on suuri vaara, ettei maakunta pysty turvaamaan riittäviä palveluja, mikäli uudistus toteutuu. Pitkällä aikavälillä sairaaloiden tuotannon siirtyminen yksityisille toimijoille haittaisi erikoislääkärien koulutusta. Yliopistosairaaloiden keskeinen tehtävä eli tutkimus ja opetus vaarantuisivat osaajien ja potilasmäärän vähentyessä.

Henkilökohtainen budjetti on kannatettava uudistus

Runsaasti palveluja käyttäville esitetty henkilökohtaisen budjetin mahdollisuus on KD eduskuntaryhmän mielestä kannatettava uudistus.

– Se lisää runsaasti palveluja tarvitsevien päätösvaltaa oman arkensa keskeisistä palveluista. Esimerkiksi vammaisen ihmisen kohdalla itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on tärkeää. Henkilökohtaisen budjetin riittävästä resursoinnista on pidettävä huolta. Oleellista on, että esitysluonnoksen mukaisesti henkilökohtaisesta budjetista on mahdollista myös kieltäytyä, lausunnossa sanotaan.

Maakunnan liikelaitos vastaa palvelujen tuottamisesta, mikäli asiakas niin tahtoo tai hän ei ole tuettunakaan kykenevä hankkimaan tarvitsemiansa palveluita.

KD muistuttaa, että julkisella vallalla säilyy velvollisuus turvata jokaiselle yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Osa maakunnista on jäämässä väestöpohjaltaan pieniksi ja samoissa maakunnissa myös yksityisten palveluntuottajien kiinnostus voi olla vähäistä. Ongelmia voi tulla myös henkilöstön rekrytoinnissa. Palvelujen saatavuuteen voi tulla ongelmia, mikäli maakunnan alueella palveluntuotannosta vastaa merkittäviltä osilta yritys, joka ajautuu konkurssiin. Maakunnan on esitysluonnoksen pohjalta haastavaa varautua tällaisiin tilanteisiin. Pahimmassa tapauksessa ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuu vakava vaara.

Mikäli lakihanke etenee suunnitellusti ja hallitus pääsee sopuun lakiesityksen sisällöstä aikataulussaan, eduskunta aloittaa asian käsittelyn helmikuussa. Lähetekeskustelun jälkeen esitys lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jossa Kristillisdemokraatteja edustaa varajäsenenä kansanedustaja Sari Tanus. Sote-uudistuksen parlamentaarisessa seurantaryhmässä KD:n edustajana on kansanedustaja Päivi Räsänen.

Tutustu KD eduskuntaryhmän antamiin vastauksiin kokonaisuudessaan tästä

Kommentoi kirjoitusta.

KD Pohjanmaan piiri Lapualla 11.11.2017

Sunnuntai 12.11.2017 klo 21:05

Kristillisdemokraattien Pohjanmaan piiri kokoontui lauantaina 11.11.2017 Lapualle päättämään tulevan vuoden henkilövalinnoista piirijohtoon.

Piirin puheenjohtajana jatkaa seinäjokelainen Kimmo Rantanen ja varapuheenjohtajana vaasalainen Tellervo Vallius. Piirihallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Tiina Hauta, Kauhavalta, Helena Lahtinen, Lapualta, Merja Latvala Kurikasta, Arja Ollikainen Ähtäristä, Seppo Pitkänen Ilmajoelta, Anita Viik-Ingveskård Kristiinankaupungista ja Johanna Yli-Kaatiala Alavudelta. Piirihallituksessa jatkavat Heimo Hokkanen Vaasasta, Kaisa Jouppi Isostakyröstä, Tomi Kaunismäki Vaasasta, Annukka Latvala Seinäjoelta, Tellervo Vallius Vaasasta, Raija Viljanmaa Laihialta, Tero Virtanen Jalasjärveltä ja Tanja Ylä-Pöntinen Ähtäristä.

Kokous antoi julkilausumat:

Isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi

Kristillisdemokraattien Pohjanmaa piiri esittää isänpäivää viralliseksi liputuspäiväksi äitienpäivän tavoin. Isät ansaitsevat tunnustuksen tekemästään kasvatustyöstä äitien tavoin ja lapselle isä on yhtä tärkeä kuin äiti.

 Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus kotihoidon työntekijöille

Kristillisdemokraattien Pohjanmaa piiri edellyttää että kotihoidossa työskenteleville työntekijöille säädetään samanlainen velvollisuus esittää rikosrekisteriote kuin opetus- ja kasvatustyössä on. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on ollut voimassa ja lähes viisitoista vuotta ja se säädettiin lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Samanlainen turva on taattava kotihoidon kaikenikäisille asiakkaille.

Kommentoi kirjoitusta.

Perhekoon kaupunki Lapuan perhepuolue KDn osasto huolissaan hyvinvoinnin heikentymisestä

Sunnuntai 5.11.2017 klo 16:56

Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosaston syyskokous pidettiin 29.10.2017.  Johtokunnan jäseniksi valittiin Jarmo Tupila, Sirpa Vieri, Kari Laine, Soile Sinnemäki, uusina Markus Tattari ja Heli Matilainen. KD Lapuan puheenjohtajana jatkaa Helena Lahtinen ja varapuheenjohtajana Kari Laine

Poliittisen tilannekatsauksen piti KDLapuan 9,7 %:n kannatuksesta iloitseva KDn hallintopäällikkö, lapualaistaustainen ja nykyään Riihimäen kaupunginvaltuustossa vaikuttava Ismo Portin.

Vuosikokous antoi kannanoton, jonka mukaan Perhekoon kaupunki Lapuan KDosasto kannattaa Kristillisdemokraattipuolueen vaatimuksia purkaa hallituksen esittämät 0,85 %:n juustohöyläleikkaukset, jotka kohdistuvat muun muassa takuueläkkeisiin, lapsilisiin ja vammaistukiin. Näiden nipistysten lisäksi rintamalisän leikkaus Suomi 100 -juhlavuonna on täysin sopimatonta.

Suomalaisen hyvinvoinnin rakentaneet vanhukset tarvitsevat heikennysten sijaan inhimillisen hoidon ja riittävän toimeentulon. Vanhusten ohella lapsiperheiden hyvinvoinnista kannattaa huolehtia, sillä meidän yhteinen tulevaisuutemme riippuu perheissä kasvavista lapsista – huomisen vastuunkantajat eivät kasva neuvottelupöydissä eivätkä työpaikoilla, vain ydinperheet voivat tuottaa lapsia hankkimalla tulevaisuuden väestön.

Kommentoi kirjoitusta.

KUTSU KD Lapuan vuosikokous 29.10.2017

Tiistai 24.10.2017 klo 8:03

KD Lapuan vuosikokous pidetään  su 29.10.2017 klo 18 kaupungintalon kahviossa (käynti Heimonkartanon puolelta), esillä sääntömääräiset asiat.

  • Mukana lapualaisjuurinen KDn toiminnanjohtaja Ismo Portin.
  • Kahvitarjoilu
  • Olette sydänlämpimästi tervetulleita!

Kommentoi kirjoitusta.

KD Valtuustokolumni 9.2017

Sunnuntai 8.10.2017 klo 21:42

SOTEMAKUuudistus odotuttaa toteutumistaan vielä pari vuotta. Jos uudistus toteutuu suunnitellusti, vuoden 2020 alusta kunnan ydintehtäviksi muodostuvat kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman turvaaminen. Toimintatavat muuttuvat, keskeiseksi nousee kuntalaisten osallisuus.

SOTEn jälkeinen kunta on avoin ja kuntalaisia aktivoiva, siksi on jo nyt muutettava toimintaa aivan uudenlaisten osallisuutta mahdollistavien toimintatapojen löytämiseksi, tarvitaan kuntalaisraateja, palautemahdollisuuksia, kokemusasiantuntijoiden ja vaikuttamistoimielinten mukaan saamista. Kuntalaisten osallistuminen ei ole jatkossa enää vain ”kuulemista”, mielipiteet on otettava huomioon jo toimintaa suunniteltaessa.

 Kuntalaisten ohella yhteisöjen ja yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön on rakennettava aivan uusia toimintatapoja, Esa Suutalan kolumnissaan ideoimaa mallia (Miten olisi Into Lapua LS 14.9.2017) voisi jatkojalostaa nykyistä laajemman ja tasapuolisemman yhteistyön saamiseksi lapualaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 Uusittu kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.6.2017. Lakiin on koottu muiden uudistusten ohella säännökset kunnan vaikuttamistoimielimistä, joita ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Lapualla näillä toimielimillä on osin jo melko pitkä elinkaari, mutta uudistetun lain mukaan niille on annettava leveämpi liikkumatila ja mahdollisuus osallistua aidosti kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan omaa väestöryhmää koskevissa asioissa.

 Muutos edellyttää Lapuallakin uudenlaisia toimintamuotoja, vaikkapa aluksi linjakeskusteluita johtoryhmän ja hallituksen kanssa niin että nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja ongelmien korjaamiseen on oikeasti mahdollista. Kuntalaisten ääni on saatava paremmin kuuluviin - ja samalla on tarkasteltava luottamushenkilötyöryhmien tehtäväkokonaisuuksia.  

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2016 nostetaan rohkeasti ja aiheesta esiin lukuisten työryhmien sekavahko kokonaisuus, joka on omiaan aiheuttamaan toiminnan tempoilua, roolien hämärtymistä ja tiedonkulun katkoksia. Erikoinen ilmiö on tiettyjen luottamustehtävien kiinnittyminen muutamiin luottamushenkilöihin toimielimen sijasta. Viime kaudella henkilöt toimivat puheenjohtajistossa, nyt ko. henkilöt ja samat asiat hoidetaan kaupunkisuunnittelujaostossa. Sen esityslistaa tai muistioita ei vielä ole löytynyt mistään. Muissa kunnissa tai kaupungeissa ei tällaista toimintatapaa ole.

 Kaupungin ja kaupunkilaisten etu edellyttää selkeää valmistelua ja päätöksentekoa niin, että päättäjillä on edellytykset tehdä päätöksiä riittävän ja ajoissa saadun valmistelutiedon turvin – lukion rakentamiskustannusten noususta päättäjät ja koulujen suunnittelutoimikunnan jäsenetkin saivat tiedon vasta paikallislehden sivuilta. Hyvinvointi ja elinvoima rakentuvat vain riittävän tiedon ja reilun yhteistyön aineksista.

                     

Helena Lahtinen, KD, kaupunginvaltuuston II. varapuheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

ALANKO HARJAKORKEUDESSA

Torstai 5.10.2017 klo 21:53

Tähän Alangon osaan avaa alueen ensimmäisenä Tokmanni.

Tähän Alangon osaan avaa alueen ensimmäisenä Tokmanni.Alan­gon ra­ken­tu­va lii­ke­kes­kus on eh­ti­nyt har­ja­kor­keu­teen. Wa­saG­roup Oy:n ra­ken­nut­ta­ma kah­den ta­lon ko­ko­nai­suus juh­lis­taa par­hail­laan har­ja­kai­sia.

-Ensimmäisenä Alangossa avaa Tokmanni, joka starttaa joulumarkkinoille, kertoo WasaGroupin konsernijohtaja Ari Tyynismaa.

Ensi vuoden alkupuoliskolla avaavat K-Rauta ja K-Supermarket. Lisää ensi viikon Lapuan Sanomissa.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomalaisilla puukerrostaloilla maailmalle

Maanantai 11.9.2017 klo 19:32

YLE: Katja Lähtinen aloitti syyskuussa 2016 Vaasan yliopiston liiketalouden professorina erityisalanaan puurakentaminen.

Ensimmäinen vuosi viisivuotisesta professuurista meni ihmisiin, verkostoihin ja paikallisiin puurakentamisen eritystarpeisiin tutustuessa, sekä tieteellistä tutkimustyötä tehden.

Etelä-Pohjanmaan tahtotila kehittää puurakentamista saa professorilta kehut. Esimerkkeinä hän mainitsee alueella käynnistyneen CLT-tuotannon – tähän asti Suomessa on käytetty esimerkiksi itävaltalaista materiaalia, nyt tarjolla on kotimaista – ja lakean Sydänpuu-konseptin.

– Sydänpuu on uudenlainen avaus materiaalien välisen kilpailun ratkaisemiseen. Puuta vai betonia -keskustelu on mielestäni monissa tilanteissa ajan haaskausta. Kaikissa materiaaleissa on hyvät puolensa. Se, että otetaan niistä hyödyt ja tehdään myös rakentamisen prosessien uusiutumista edistävää yhteistyötä, on erittäin merkittävä avaus, Lähtinen sanoo.

Viennissä mahdollisuuksien ajat

Vienti kiinnostaa yrityksiä ja Lähtisen mukaan puurakentamisen alalla eletään nyt aikoja, jolloin sen suhteen voi tapahtua suuriakin esimerkiksi kasvavilla Aasian markkinoilla. Asenteissa ja tahtotilassa on otettu pitkiä harppauksia.

– Puu on materiaali, joka tunnustetaan ja on kestävän kehityksen mukainen.

Kuitenkin:

– Pitää osata kommunikoida myös niiden ihmisten kanssa, jotka kokevat, että puita ei saisi kaataa. Mietittävä, miten osataan kertoa, että suomalainen metsätalous on kansainvälisesti vertailtuna kestävää oli meillä sertifikaatteja tai ei – vaikka tietysti aina myös parantamisenkin varaa on. Tämä on pitkälti myös kommunikointikysymys.

Katja Lähtisen

kuuluu EPANET-verkostoon ja sen toimipaikka on Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Lisää https://yle.fi/uutiset/3-9823129

Kommentoi kirjoitusta.

ERIÄVÄ MIELIPIDE 28.8.2017

Sunnuntai 3.9.2017 klo 20:35

Jätän eriävän mielipiteen Lapuan kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2017 asiakohtaan 3 Kaupunkisuunnittelujaoston asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valinta ajalle 1.6.2017- 31.5.2019.

 Perustelut:

Lapuan kaupunginvaltuusto on käsitellyt hallintosääntöä kokouksessaan 18.4.2017. Kokouksen tarkastetun pöytäkirjan mukaan asiakohtaan tehtiin muutosesitys kohtaan luku 2 § 2. ”

Valtuusto:

Luku 2 Valtuutettu Pekka Kivisaari esitti, että luvusta 2 § 2 Kaupunginhallitus, elinvoimajaoston tehtävistä kohdat 1. kaavoitusta ja kaupunkiympäristön kehittämistä ja 3. maankäyttöä siirretään 5. luvun 3 §:ään Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivallat, kohdat Tehtävät alle. Valtuutettu Pekka Kivisaaren esitystä kannattivat valtuutetut Marianne Hietala ja Virpi Myllykangas.

Valtuutettu Esa Rintala esitti, että elinvoimajaoston tehtävistä poistetaan kohta 4) muu elinvoiman kehittäminen.”

Muita muutoksia lukuun 2 ei tehty. Kaupungin puheenjohtajisto säilyi

Kaupunginvaltuuston kokous 18.04.2017 § 3, liite Lapuan kaupungin hallintosääntö, Säännöt ja ohjeet nro 361. Hyväksytty: Kv 18.4.2017 § 3 Voimaantulo : 1.6.2017  (http://julkaisu.lapua.fi/dweb/kokous/20171447-3.HTM, löydettävissä 28.8.2017)

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokoukset 15.5.2017, 5.6.2017, näissä kokouksissa ei asialistalla ole ko muutoksin tehtyä hallintosääntöä.

Kaupunginhallitus on pitänyt kokoukset 12.6.2017, 26.6.2017, 7.8.2017, 21.8.2017, näissä kokouksissa ei hallintosääntöä käsitelty eikä se ollut liitteenä. Hallitus on käsitellyt elinvoimajaostoa 12.6.2017 kokouksessaan, 18.4.2017 kvn käsittelemää hallintosääntöä ei liitteenä ollut (http://julkaisu.lapua.fi/dweb/kokous/20171467-4.HTM, löydettävissä päivällä 28.8.2017).

Samalla numerolla 361 ja voimaantulopäivällä löytyy kaupungin sivuilta toinen versio hallintosäännöstä, joka ei ole pöytäkirjan liitteenä, Lapuan kaupungin hallintosääntö, Säännöt ja ohjeet nro 361. Hyväksytty: Kv 18.4.2017 § 3 Voimaantulo : 1.6.2017 (https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Hallintosnt2017ver2.pdf, löydettävissä 28.8.2017)

Uusi, kuntavaaleissa  9.4.2017 valittu valtuusto piti ensimmäisen kokouksensa 5.6.2017, kolme iltaa kestävä koulutus aloitettiin 22.8.2017,  mutta materiaalia ei uusille valtuutetuille ole jaettu.

Luottamushenkilöiden olisi tullut saada uusin ja 18.4.2017 kokouksen päättämin muutoksin varustettu viimeisin versio hallintosäännöstä sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston käsittelyvaiheiden liitteeksi, jotta jokainen olisi voinut hahmottaa mistä ja kuinka päätetään. Ko. jaosto herätti ristiriitaisia näkemyksiä vaalien jälkeen ja sitä käytettiin keinona luottamuspaikkojen jakamiseksi ja lisäämiseksi. Tällä käsittelyllä asia ajettiin päätökseksi niin että erityisesti uusilla valtuutetuilla ei ollut kokonaiskuvaa ja käsitystä hallintosäännöstä ja sen merkityksestä päätöksenteon ja toiminnan organisoinnin ja toimivallan jaon välineenä.

Olen tulostanut koko hallintosäännön 27.8.2017 pöytäkirjan liitelinkistä paperiversioksi ja 28.8.2017 linkki on vaihdettu 28.8 valtuuston kokouksen jälkeen toiseen versioon (http://julkaisu.lapua.fi/dweb/kokous/20171447-3-2.PDF, löydettävissä 28.8.2017 klo 21.50).

 

Erityisesti huomioitavaa:

  1. Hallintosääntömuutokset olisi tullut tehdä ja tuoda toimielimen päättämien muutosten mukainen versio toimivaltaisen toimielimen kautta päätöksenteosta vastaavalle toimielimelle.
  2. Jaostosta päättäminen olisi tullut tehdä hallintosääntömuutoksena kaupunginhallituksen valmistelemana ja valtuuston päättämänä.
  3. Kaupungin kotisivuilla olevien pöytäkirjojen ja liitteiden on oltava ajan tasalla, ko. muutoksen teko valtuuston kokouksen 28.8.2017 ei ole hyvää hallintoa.

 

Lapualla 28.8.2017

Helena Lahtinen

kaupunginvaltuutettu, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustokauden ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus järjestettiin 27.8.2017!

Sunnuntai 27.8.2017 klo 18:31

Lämpimät kiitokset Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta, Vaasan ortodoksinen seurakunta, Lapuan Vapaakirkko ja Lapuan Helluntaiseurakunta yhteisen jumalanpalveluksen järjestämisestä!

Valtuustokauden ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus

 Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosaston johtokunta esittää, että Lapuan evankelis-luterilainen seurakunta yhdessä lapualaisten kristillisten seurakuntien kanssa järjestää alkusyksyllä 2017 ekumeenisen jumalanpalveluksen, johon kutsutaan Lapuan kaupungin valtuustokaudeksi 2017-2021 valitut luottamushenkilöt. Vuoden 2013 alussa evankelis-luterilainen seurakunta järjesti ensi kerran jumalanpalveluksen aloitteemme pohjalta.

Satavuotisen Suomen juhlavuonna 2017 on tärkeämpää kuin koskaan muistaa se kristillinen arvopohja, jonka varaan itsenäisyytemme rakentui ja joka edelleen on viisauden lähde arjen elämässä ja päätöksenteossa.

Haluamme vahvistaa kotikaupungimme Lapuan ja kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen hyvää yhteistyötä ja jatkuvaa aktiivista kanssakäymistä. Yhteistyön ohella haluamme korostaa rukouksen merkitystä päätöksenteossa jokaisen lapualaisen arkipäiväisenä apuna.

Virren 581 toisen säkeistön sanoin: ”Sovinnossa meidän suo maata rakentaa, että jokaiselle se kodin tarjoaa. Kädestäsi maamme siunauksen saa, ohjaa esivaltaa ja viisautta jaa.” 

Lapualla 12.6.2017

Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosasto ry

Kommentoi kirjoitusta.

Puoluekokous 18-19.8.2017 Seinäjoella

Torstai 17.8.2017 klo 21:18

Tervetuloa Pohojammaan syrämmehen Komiahan kaupunkihin Seinäjoelle!

Kristillisdemokraattien seuraava, 32. sääntömääräinen puoluekokous pidetään perjantaina 18.8. ja lauantaina 19.8.2017 Seinäjoella. Lisäksi on retkipäivä sunnuntaina 20.8.2017. Kokouksessa mm. pe 18.8. valitaan 2-vuotiskaudelle puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa sekä la 19.8. päätetään presidentinvaaleihin osallistumisesta.

Puoluekokousta voi seurata pe 18.8. sekä la 19.8. suorana netistä linkillä, mikä näkyy puoluekokouksen ajan www.kd.fi -sivulla.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntien rooli arvioitava uudelleen

Sunnuntai 9.7.2017 klo 21:41

YLE: Perustuslakivaliokunta antoi kesäkuun lopussa, jossa se totesi sote-uudistuksen valinnanvapausmallissa olevan. Samalla valiokunta totesi, että hallituksen tulisi arvioida uudelleen myös sitä, miksi kunnat eivät voisi toimia sote-palveluiden tuottajina.

Helsingin Sanomien jutussa Saarikko toteaa, että hänen mielestään perustuslakivaliokunta sanoi lausunnossaan asioita kolmella eri äänensävyllä: kuiskaten, todeten ja huutaen. Kuntien aseman arviointi on Saarikon mielestä vain kuiskaus, kun taas yhtiöittäminen huudahdus. Saarikon mielestä perustuslakivaliokunnan kannanotto kuntien asemasta oli siis vain kehotus perustella hallituksen kanta paremmin.

”En ole itse tuomassa sitä poliittiseen uudelleenarvioon. Suomi on muutakin kuin suuret kaupungit. Palveluiden vahvuus tulee siitä, että ne ovat isompien alueiden eli maakuntien vastuulla.” (Annika Saarikko, HS 8.7.2017)

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, vasemmistoliiton kansanedustaja Annika Lapintie toteaa kuitenkin Yle Uutisille, että pelkästään se, että perustuslakivaliokunta kehottaa harkitsemaan jotain asiaa uudelleen, on jo paljon sanottu. Perustuslakivaliokunta antaa tämänkaltaisia lausuntoja Lapintien mukaan ehkä kerran kymmenessä vuodessa.

Suomen kuuden suurimman kaupungin johto julkaisi kesäkuun puolessavälissä yhteisen kannanoton, jossa vaadittiin sote- ja maakuntauudistusta uuteen harkintaan. Lisää https://yle.fi/uutiset/3-9713827

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Juhannusta, Johannes Kastajan päivää!

Perjantai 23.6.2017 klo 22:32

Oi, katsokaa, miten lainehet
niin kauniisti rantoja kaulaa!
Oi, kuunnelkaa, miten lintuset
niin kauniisti lehdossa laulaa!
Oi, ootteko nähnehet illan kuun
ja kuullehet kuisketta metsän puun,
min ylitse valkeat hattarat
suvitaivaalla vaeltavat?

Tai ootteko koskaan te painaneet
pään kesäistä nurmea vastaan,
kun heinäsirkat on helisseet
ja raikunut laulu rastaan?
Sinikellot tokko ne keinuivat,
lepinkäiset tokko ne leijuivat,
ja tuoksuiko kukkaset tuhannet? -
Sitä tuoksua unhota et.

Ja ootteko mennehet milloinkaan
te aamulla järven rantaan,
kun aurinko noussut on aalloistaan
ja paistanut valkosantaan?
Vesi välkkyikö tyynenä heijastuin,
sumun keskeltä nousiko seijastuin
sadun saaret, niemet ne terheniset? -
Sitä utua unhota et.

Eino Leinon runoelmasta

Hymyilevä Apollo

Kommentoi kirjoitusta.

MARKKINATALOUS EI SOVI SOTEEN

Maanantai 15.5.2017 klo 22:00

HS: Maailman arvostetuimpiin taloustieteilijöihin kuuluva Jeffrey Sachs varoittaa Suomen päättäjiä sotkemasta markkinataloutta terveydenhuoltoon.

”En tunne teidän uudistustanne, mutta sen voin sanoa, että terveydenhuollon markkinat ei ole hyvä ajatus. Markkinatalous tarkoittaa epätasa-arvoa, ja erityisesti terveydenhuollossa se tarkoittaa mahdollisuutta monopolien syntymiselle ja kustannusten paisumiselle”, Sachs sanoo HS:n haastattelussa.

Sachsin mielestä Pohjoismaiden ja Kanadan terveydenhuoltojärjestelmät olisivat hyvä esikuva Yhdysvalloillekin. Ne ovat julkisesti rahoitettuja, kattavat kaikki kansalaiset, ovat tasa-arvoisia ja huomattavasti amerikkalaista järjestelmää halvempia.

”Yhdysvallat käyttää terveydenhuoltoon rahaa 18 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mistä puolet on julkista ja puolet yksityistä rahaa. Pohjois-Euroopassa luvut ovat noin 10–12 prosenttia. Se on valtava ero”, Sachs sanoo.

”Järjestelmät tarvitsevat tietysti aina kehittämistä ja uusi teknologia tuo paljon muutoksia hoidon järjestämiseen. Mutta Suomen ja sen naapurimaiden järjestelmät ovat valtavan paljon parempia kuin Yhdysvaltojen terveydenhuolto. Niistä kannattaa pitää kiinni”, Sachs sanoo.

Sachs tunnetaan maailmalla ennen kaikkea kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä koskevasta työstään. Hän toimii Columbian yliopistossa myös terveyspolitiikan professorina. Oman maansa terveydenhoitojärjestelmää kohtaan hän on erittäin kriittinen.

”Yhdysvaltain terveydenhuollosta on muodostunut monopolisoitu puoliyksityinen järjestelmä, joka maksaa lähes tuhat miljardia dollaria enemmän kuin mitä järjestelmän pitäisi maksaa. Ylimääräiset kustannukset ovat noin viisi prosenttia suhteessa Yhdysvaltain bruttokansantuotteeseen. Se on valtava taakka jopa näin rikkaalle maalle”, Sachs sanoo.Lue lisää http://www.hs.fi/talous/art-2000005209224.html?share=3e3a7b6c783882f191bc831ba4c225ca

Kommentoi kirjoitusta.

Tiedote

Perjantai 5.5.2017 klo 21:38

NettiIlkan 5.5 julkaistun uutisen mukaan "Kokoomus oli neuvotellut pitkälle Ryhmä 10:n kanssa teknisestä vaaliliitosta", mutta lause ei aivan pidä paikkaansa: R10:lla ja Kokoomuksella oli allekirjoituksin vahvistettu ja yhteinen sopimus vaaliliitosta ja paikkajaosta.

Suullinen sopimus saattaa olla tulkinnanvarainen ja jälkikäteen hankalasti todennettavissa, mutta asianosaisten yhdessä tekemä kirjallinen sopimus sitoo osapuolia.

Ryhmä 10:llä on koko lailla tiedossa tilanteen kulku, mutta Kokoomus tiedottaneee toiminnastaan ja tekemiensä sopimusten sitovuuksista tarkemmin.

Ryhmä 10:n toiminta neuvottelujen aikana on ollut asiallista. KDn valtuutetut jatkavat työtä yhdessä R10:n valtuutettujen kanssa Lapuan ja lapualaisten hyväksi.

Äänimääristä:

Ryhmä 10:n yhteen laskettu äänimäärä on 2426 ääntä, Kokoomuksen äänimäärä pienempi 2256 ääntä ja Keskustan 2767 ääntä.

2017 vaaleissa KDn kannatus lisääntyi 118 ääntä (1,7 %) , mutta paikkamäärä ei lisääntynyt, vaalivoittajaksi ilmoittautuneen Keskustan äänimäärä lisääntyi 25:llä (0,9 %) ja sillä irtosi lisäpaikka epäreilun vaalijärjestelmän vuoksi.

15.5.2017 Neuvottelut kesken, ei tiedotettavaa.

Kommentoi kirjoitusta.

TORJUNTA-AINEIDEN VÄLTTÄMINEN JOPA KASVATTAISI SATOA

Tiistai 2.5.2017 klo 20:37

YLE: Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan jokseenkin kaikki maanviljelijät voisivat vähentää tuntuvasti kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ilman, että heidän satonsa pienenisivät. Monilla ne suorastaan kasvaisivat.

YK:n ihmisoikeuskomissiolle laaditussa raportissa muistutetaan, että YK:n elintarvikejärjestön FAO:n mukaan jo nykyisin pystyttäisiin ruokkimaan yhdeksän miljardia ihmistä, elleivät köyhyys, epätasa-arvo ja resurssien epätasainen jakautuminen estäisi sitä.

Teollisuuden mukaan maailman kasvavan väestön ruokkiminen vaatii viljelmien tuholaisten, rikkakasvien ja kasvitautien kemiallista torjuntaa nykyisellä tavalla tai enemmänkin.

– Se on pelkkä myytti. Torjunta-aineiden lisäämisellä ei ole mitään tekemistä nälän poistamisen kanssa, sanovat YK:n raportoijat Hilal Elver ja Baskut Tuncak. Lue lisää http://yle.fi/uutiset/3-9590902

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos veteraanit!

Torstai 27.4.2017 klo 20:00

Kansallinen veteraanipäivä on Suomessa sotaveteraanien kunniaksi 27. huhtikuuta vietettävä juhlapäivä ja yleinen liputuspäivä. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987[1] Lahdessa osana Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta. Ehdotuksen kansallisesta veteraanipäivästä teki pääministeri Kalevi Sorsa[1] ja asia vahvistettiin valtioneuvostossa kauhavalaisen  puolustusministeri Veikko Pihlajamäen esityksestä 1986.

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin torstaina Lahdessa. Veteraanipäiväperinne alkoi Lahdesta tasan 30 vuotta sitten. Sen ja Suomi 100 -juhlavuoden vuoksi torstain tilaisuus oli tavallista näyttävämpi. Tunnelma messukeskuksessa oli harras ja koskettava.

Juhlapuheen piti Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka korosti sodan kokeneiden sukupolvien jättämää arvoperintöä ja myönteistä elämän asennetta. Niinistön mukaan veteraanit ja lotat menettivät paljon, mutta ovat antaneet nykypolville paljon enemmän. Presidentin puhe sai kunniavierailta paljon kehuja.

Lue lisää http://yle.fi/uutiset/3-9584419

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »